Hvorfor velge oss?

I Norlandia Myrertoppen barnehage ønsker vi at alle barn skal være hovedperson i sitt eget liv. Vi har respekt for barnas og barndommens mangfoldige verden. Utviklingen av sunn selvfølelse og respekt for hverandre står i fokus. Barnas egen interesse vies stor plass, slik at magiske øyeblikk og kreative prosesser blir synlige i hverdagen.

 Kropp og hode

Alle måltider i Norlandia Myrertoppen lages av en faglært kokk. Barna er derfor sikret variert og sunn hverdagskost. Vi tilbringer vel så mye tid ute som inne, og anser både tilrettelagte innemiljøer og våre ulike uteområder i nærmiljøet for likeverdige leke- og læringsmiljøer.

 Skog, mark og nærmiljø

Vi ligger fint til rett ved skog og mark og muligheter til både korte og lengre utflukter for barn i ulike alder og behov. Med offentlig kommunikasjon er det enkelt til å komme seg til andre steder i byen. Så vi har turer både til forskjellige museer og en og annen teatertur.

 Barnas bidrag er verdifulle

I Norlandia Myrertoppen tilrettelegger vi for at barna skal få innflytelse både i barnehagehverdagen med praktiske oppgaver, men også i barnekulturen i barnehagen. Gjennom alle 5 årene fokuserer vi på barnas sosiale kompetanse og trening i selvstendighet. Barna skal oppleve at deres meninger og innspill har betydning. Medvirkning har stor betydning for hvordan barn lærer å ta ansvar for egne handlinger senere i livet. Vi tenker at tilrettelegging for selvstendighet, opplevelse av mestring og sunn selvfølelse henger sammen. Rommene i barnehagen er innredet med tanke på barnas medvirkning.

 Lek er læring og læring er lek

Fordi vi tror at barn lærer og utvikler seg i lek og samspill med andre barn og voksne, setter vi av mye tid til lek. Barna har tilgang til både definerte og udefinerte lekematerialer. De voksne skal være aktivt tilstede og hjelpe barna ved behov. Leken fremmer barnets utvikling på alle områder sosialt, intellektuelt, fysisk emosjonelt og språklig.

 Teknologi på en hensiktsmessig og lekende måte.

Vi bruker digitale verktøy som en naturlig del både i barnas hverdag og personalets tilrettelegging og etterarbeid, IKT i barnehagen bidrar til stimulering og inspirasjon i barnas kreative uttrykk. Vi ekspermimenterer med varierte uttrykksformer som foto, film, animasjon og logisk tilnærming til problemløsning, som f.eks koding og andre teknologiske muligheter.

Mer om vår tilrettelegging for IKT: www.myrertoppenbarnehage.blogspot.no

 Godt pedagogisk miljø

Vi har et dynamisk og faglig utviklende miljø med Reggio Emilia-filosofien som inspirasjonskilde til både pedagogisk forankring og tilrettelegging av leke - læringsmiljøer.

Sosiokulturelt læringssyn, lyttende pedagogikk, pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid og "Rommet som den  3. pedagog"; er nøkkelbegreper vi jobber utifra og som kan ses i hele vår praksis uavhengig av aldersgrupper.