Reggio Emilia og Lyttende pedagogikk

Myrertoppens verdigrunnlag forklares best gjennom Reggio Emilia filosofiens begrep ”lyttende pedagogikk”, som først og fremst handler om å ta barnet på alvor. Barn er mennesker i utvikling som er avhengige av å få være aktivt deltagende i sin egen hverdag. Det handler om ta seg tid, gi barna rom til lek og utvikling, se og lytte til muligheter hos barna selv. Vi må tørre å slippe barna til som samarbeidspartnere!

Myrertoppens pedagogiske grunnsyn:

  • Aldersrene grupper gir best mulig tilrettelagt omsorg, trygghet og læring

  • Innholdet i barnehagehverdagen utformes i gjensidig samarbeid mellom barna og de voksne

  • En samlet barnehage med felles verdier og holdninger bidrar til trygghet og bevisstgjøring

  • Et pedagogisk tilrettelagt miljø er dynamisk, det vokser og endres i takt med barnas alder og utvikling

  • Godt med tid og rom til lek er viktig som ledd i en pedagogisk hverdag, og bidrar til verdifull relasjonsbygging mellom barn og voksne

  • Naturopplevelser og friluftsliv er meningsdannende og verdiskapende, og har positiv innflytelse på barnas generelle utvikling

  • Den "lyttende pedagogikken" skal være grunnlaget i barnehagen
  • Barna skal få oppleve mestring, føle selvstendighet og bli "den beste utgaven av seg selv"