Styringsdokumenter i Myrertoppen barnehage

Myrertoppen barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter, herunder Lov om barnehager av 17.6.2005, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som kom i revidert utgave 2.5.2013, Barnekonvensjonen, Norlandias styringsdokument, barnehagens vedtekter og barnehagens årsplan.

 Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring og danning er sentrale deler. Rammeplanens syv fagområder er en viktig del av barnehagens læringsmiljø.

- Kropp, bevegelse og helse

- Kommunikasjon, språk og tekst

- Kunst, kultur og kreativitet

- Natur, miljø og teknikk

- Etikk, religion og filosofi

- Nærmiljø og samfunn

- Antall, rom og form

I årsplan forplikter vi å tydeliggjøre hvordan vi viser barnas progresjon i fagområdene. Istedenfor å på forhånd fastsette mål og aktivitetsplaner for barna på forskjellige alderstrinn, vil vi vise progresjon gjennom dokumentasjon i etterkant.

Fagområdene vil sjelden opptre isolert, de kommer til uttrykk gjennom ulike aktiviteter, prosjekter og opplevelser i barnehagen.

Gjennom jevnlig dokumentasjon på basene og på bloggen vår (www.myrertoppenbarnehage.blogspot.no) Synliggjør vi fagområdene i hverdagen her i Myrertoppen barnehage

Årsplan 2019, Norlandia Myrertoppen barnehage

2018 Progresjonsplan barns medv

2018 Progresjonsplan fagomr_

Myrertoppen_enhetsbrosjyre_